APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Прикупљање података о налогодавцу електронског трансфера

Прикупљање података о налогодавцу електронског трансфера

Питање:

1. Да ли се обавеза прикупљања тачних и потпуних података о налогодавцу из члана 12а Закона односи само на клијенте-физичка лица, за које су прописани обавезни и додатни подаци који се морају прикупити и укључити у електронску поруку или се односи и на клијенте правна лица. за које нису прописани подаци које је обавезно прикупити ?

2. На који начин банка доказује да је извршила прибављање недостајућих података о налогодавцу електронског трансфера, који су прописани тачком 4 из члана 12б Закона, обзиром да Банка нема право да те прибављене податке укључи у примљену поруку друге банке (не може да мења садржај примљене поруке о трансферу из друге банке) ?

3. Чланом 44а Закона прописана је обавеза да Банка утврди поступак при заснивању радног односа, са провером да ли је запослени осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист или кривична дела повезана са тероризмом. Да ли се одредба овог члана односи само на новозапослене од дана ступања на снагу Закона, или се односи и на запослене који су раније засновали радни однос у Банци на радним местима на којима се примењују одредбе Закона и прописа донетих на основу Закона ? Уколико се обавезе односе и на већ запослене раднике, који је рок за извршење ове обавезе?

Одговор:

1) Обавеза прикупљања тачних и потпуних података о налогодавцу електронског трансфера се односи и на правно и на физичко лице, а с обзиром на дефиницију налогодавца електронског трансфера дату у члану 3. став 1. тачка 31. Закона, по коме је налогодавац електронског трансфера јесте лице које има отворен рачун код лица које врши услуге платног промета и даје налог за пренос средстава са тог рачуна, или лице које даје налог за пренос средстава код лица које врши услуге преноса новца. Подаци који се прикупљају када се ради о налогодавцу електронског трансфера правном лицу су назив, седиште и број рачуна.

2) Тачка 4. члана 12б говори о ситуацији у којој електронски трансфер не садржи потпуне податке. Обвезник је дужан да прибави неопходне податке или да одбије извршење трансфера. Како банка не може да мења садржај поруке друге банке, а не може ни да прибави податке о налогодавцу електронског трансфера без сарадње банке налогодавца, мишљења смо да поруку о трансферу треба да врати банци налогодавцу са захтевом за уписивање података који недостају.

3) Све обавезе прописане Законом су ступиле на снагу од тренутка ступања на снагу самог закона, с обзиром на чињеницу да се закони по правилу не примењује ретроактивно. То практично значи да ће се одредбе члана 44а примењивати на запослене који заснивају радни однос од 11. децембра 2010. године, када је Закон и ступио на снагу. Ипак, ако се у оквиру банке врши премештај неког лица које је пре ступања на снагу Закона засновало радни однос за рад на радном месту на коме се не примењује Закон, а после ступања на снагу Закона се премешта на радно место на коме се примењује Закон, обавеза прописана чланом 44а важи.

 

2011 Управа за спречавање прања новца