APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Тумачење члана 29. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Тумачење члана 29. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Питање:

У члану 29. став 5. предвиђен је уговор на основу ког се успоставља лоро коресподентски однос, али није јасно прецизирано да ли се овај уговор односи на све банке или само на банке које имају седиште у држави која није на листи држава које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. С обзиром да цео члан 29. говори о лоро коресподентским односима са банкама и припада поглављу 2.2.4.1-  Појачане радње и мере познавања и праћења странке, а имајући у виду подзаконска акта НБС - Одлуку о условима отварања и начину вођења рачуна нерезидената (на основу које НБС врши контролу отварања рачуна инобанака) у којој се каже " банка нерезиденту-банци отвара нерезидентни рачун на начин уобичајен у банкарској пракси, као и на основу размењених контролних докумената у складу са утврђеним системом комуникације између банака ",  мишљења смо да се став 5. односи само на банке које су из држава које не примењују међународне стандарде.

Одговор:

Одредбе члана 29. став 5. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма односе се на лоро коресподентске односе са свим банкама, без обзира на то у којој су држави регистроване. Исто се односи и на одредбе члана 29. став 6. Закона. Документовање обавеза на плану спречавања прања новца и финансирања тероризма сваке уговорне стране у кореспондентском односу, као и забрана тзв. „payable-through accounts“ кореспондентских односа је минимум додатне пажње која се мора посветити кореспондентским односима као ризичној категорији у области прања новца и финансирања тероризма, без обзира на то из које државе банка долази.

 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца