APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Идентификација физичког лица које је страни држављанин

Идентификација физичког лица које је страни држављанин

Питање:

Обраћамо Вам се са питањем да ли је приликом идентификације страног физичког лица који је законски заступник (пуномоћник, прокуриста) привредног друштва које отвара рачун у банци, поред идентификационог документа - пасоша потребно тражити и документацију о основу боравка у Републици Србији или не? Како Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, подзаконским актима(Сл.гласник РС бр.20/09, 72/09, 91/10), Законом о регистрацији привредних субјеката (СИ. гласник РС број 55/2004, 61/2005), Одлуком Народне банке Србије о условима и начину отварања, вођења и гашења рачуна код банке(Сл.гласник РС бр.33/2005, 25/2009), није предвиђен документ пријава боравка за странце, већ само фотокопија личног документа,  али полазећи од тога да Банка од клијента може да тражи и другу документацију у складу са прописима Републике Србије, да ли је неопходно од страног физичког лица које је заступник (пуномоћник, прокуриста) привредног друштва које отвара рачун у банци тражити документацију о основу боравка у Републици Србији?

Одговор:

Члан 16. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон), прописује да обвезник утврђује и проверава идентитет  заступника  прикупљањем података из члана 81. став 1. тачка 2. Закона, и то увидом у лични документ или из неке друге службене исправе. Подаци који се прикупљају су следећи: име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и јединствени матични број заступника.

Дакле, један од података који се прибавља је пребивалиште, или, ако из неког разлога није могуће прибавити податке о пребивалишту, боравиште.

Начин на који се прибавља овај податак је такође прописан чланом 16. Закона-то је пре свега, увидом у лични документ, што је, када је у питању странац, свакако пасош.

А ако није, хипотетички гледано, могуће прибавити податке о пребивалишту странца из његовог пасоша, или ако се странац настанио у Републици Србији, са намером да трајно живи у њој, податак о пребивалишту се може прибавити из друге службене исправе, што је у овом случају одобрење за привремени боравак или стално настањење странца.

 

2011 Управа за спречавање прања новца