APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Лоро коресопондентски однос, измене Закона

Лоро коресопондентски однос, измене Закона

Питање:Законом о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, члан  29. допуњен је са 2 нова става (5) и (6).

У ставу (5) предвиђен је уговор на основу ког се успоставља лоро кореспондентски однос, али није јасно прецизирано да ли се овај уговор односи на све банке или само па банке које имају седиште у држави која није на листи држава које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

С обзиром да цео члан 29. говори о лорокоресподентским односима са банкама и припада поглављу 2.2.4.1 Појачане радње и мере познавања и праћења странке, а имајући у виду подзаконска акта, односно Одлуку о условима отварања и начину вођења рачуна нерезидената  у којој се каже да банка нерезиденту - банци отвара нерезидентни рачун на начин уобичајен у банкарској пракси, као и на основу размењених контролних докумената у складу са утврђеним системом комуникације између банака; мишљења смо да се став (5) односи само на банке које су из држава које не примењују међународне станадарде. Молимо Ваше мишљење на које лоро коресподентске односе се примењује став (5) члана 29. Закона.

Одговор:

Одредбе члана 29. став 5. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма односе се на лоро кореспондентске односе са свим банкама, без обзира на то у којој су држави регистроване. Исто се односи и на одредбе члана 29. став 6. Закона. Документовање обавеза на плану спречавања прања новца и финансирања тероризма сваке уговорне стране у кореспондентском односу, као и забрана тзв. „payable  through accounts“ кореспондентских односа je минимум додатне пажње која се мора посветити кореспондентским односима као ризичној категорији у области прања новца и финансирања тероризма, без обзира на то из које државе банка долази.

2011 Управа за спречавање прања новца