APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Литература за полагање стручног испита

Литература за полагање стручног испита

Питање:

 Поштовани молим Вас за тумачење Закона:

- која је литература потребна за добијање лиценце за рачуновођу?

- моја канцеларија има 30 клијената и 5 запослених. Да ли је довољно да само ја имам лиценцу?

- да ли је довољна литература која се може преузети са Вашег сајта?

- пошто сам и стални судски вештак економске струке да ли је и за тај део потребна одређена лиценца?                             

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезници, међу којима су и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга, су дужни да именују овлашћено лице и његовог заменика. На основу члана 40. став 1. Закона, овлашћено лице и његов заменик морају имати лиценцу за обављање послова овлашћеног лица. Ова обавеза важи без обзира на број запослених код обвезника.

Што се тиче стручног испита, он се састоји из општег и посебног дела. Општи део се односи на познавање материје садржане у Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма. У посебном делу стручног испита се проверава знање кандидата о специфичностима ризика за прање новца и финансирања тероризма у односу на област која је посебна за сваког обвезника. Програм за полагање општег дела стручног испита, као и програм за полагање посебног дела стручног испита одштампани су уз Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011 – у даљем тексту: Правилник), који се налази на сајту Управе (www.apml.gov.rs),  и чини његов саставни део. Литература за полагање испита се може преузети бесплатно са сајта Управе и у њој се налази целокупна материја потребна за полагање стручног испита.

 У листи обвезника се  не налазе  лица која се баве пословима судског вештачења и због тога Вам није потребна лиценца за обављање делатности судског вештака.

 

2011 Управа за спречавање прања новца