APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Успостављање пословног односа, документација старија од три месеца и ажурирање документације

Успостављање пословног односа, документација старија од три месеца и ажурирање документације

Питање:

На вашем сајту, у делу Публикације- Стручна мишљења пронашли смо одговор на питање - Успостављање новог пословног односа и документација старија од три месеца.

С тим у вези, мало ћемо проширити питање.  У постављеном питању, реч је о старом клијенту који отвара нови рачун, а наше питање је да ли се дати одговор  односи и на случај када је у питању отварање рачуна за новог клијента, а чији су оснивачи иста лица која су и оснивачи “старом” клијенту. У моменту када је документација за те осниваче прибављена, није била старија од три месеца, али сада када отварамо рачун новом клијенту, иста документација јесте старија од три месеца.  

Такође, у вези са претходним питањем : да ли је и у којим случајевима неопходно  да ажурирамо документацију и за старе клијенте  домаћа правна лица , њихова повезана лица,  као и  правна лица чији су оснивачи страна правна лица,  а чија документација је старија од годину дана ? Да ли је прихватљиво да нам клијент годишње достави Изјаву, (на меморандуму фирме имаоца рачуна са печатом и потписом лица овлашћеног за заступање) да није било измене у оснивачкој структури од момента отварања рачуна ?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезници предузимају радње и мере познавања и праћења странке при успостављању пословног односа са странком. Успостављање пословног односа са новим клијентом представља успостављање новог пословног односа и самим тим је потребно прибавити документацију која није старија од три месеца. Обвезник може искористити раније прибављену документацију која се односи на осниваче под условом да приликом провере утврди да није било нових околности које би морале бити унете у документацију. Свака промена у пословању и структури странке мора бити документована, а подаци и документација који недостају морају бити придодати уз постојећу документацију.

Ажурирање документације се састоји из прибављања података који недостају, као и уношења свих промена које су се десиле код странке, а за које се сазна приликом редовног праћења пословања странке и проверавања података у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке које обвезници врше у току успостављања пословног односа као и при вршењу трансакције.  Начин и динамику ажурирања документације утврђује обвезник својим интерним актима, у складу са извршеном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца