APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Члан 42. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Члан 42. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Питање:

Молимо Вас за стручно мишљење везано за обавезу обвезника у складу са чланом 42. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, да овлашћеном лицу обезбеди одговарајуће кадровске, материјалне, информационотехничке и друге услове за рад; односно одговарајуће просторне и техничке могућности које обезбеђују одговарајући степен заштите поверљивих података којима располаже овлашћено лице и заштиту у смислу забране одавања података о њему неовлашћеним лицима, као и заштиту од других поступака који могу утицати на неометано вршење његових дужности.

Да ли у том смислу овлашћено лице код обвезника може обављати и друге послове, који укључују свакодневни директан контакт са клијентима или је неопходно обезбедити услове за рад где не би постојао непосредан свакодневни контакт овлашћеног лица за СПН и ФТ са клијентима.

Одговор:

На основу члана 42. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезник је дужан да овлашћеном лицу обезбеди одговарајуће кадровске, материјалне, информационо-техничке и друге услове за рад, одговарајуће просторне и техничке могућности које обезбеђују одговарајући степен заштите поверљивих података којима располаже овлашћено лице као и заштиту од других поступака који могу утицати на неометано вршење његових дужности.

Закон се односи на све обвезнике. Услови су прописани на уопштен начин, а на обвезнику је да одреди конкретан систем и организацију послова за извршавање мера и радњи прописаних овим законом. Сматрамо да поједине групе обвезника које имају велики број запослених, већи број филијала и пословница и чији је обим пословања много већи него, на пример, код мењача где је власник уједно и једини запослени и где обавља улогу овлашћеног лица, треба да имају комплекснију организацију у циљу борбе против прања новца и финансирања тероризма. Овлашћено лице треба да координира радом свих запослених који су у директном контакту са клијентима и који изврашавају радње и мере познавања и праћења клијента, да правовремено реагује на сваку њихову пријаву о сумњивом понашању клијента, да буду у контакту са надзорним и надлежним органима. Верујемо да ће ове обавезе на најбољи начин вршити овлашћено лице које није у свакодневном контакту са странкама, већ које прати рад запослених везан за испуњавање обавеза по Закону и које, самим тим, има свеобухватну слику о функционисању овог система у оквиру обвезника у којем је запослено на пословима овлашћеног лица.

2011 Управа за спречавање прања новца