APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Сложена власничка структура

Сложена власничка структура

Питање:

1. У случају када се на крају сложене власничке структуре клијента правног лица налази ограничено партнерство из САД (САД лимитед партнершип), у којем генерални партнер поседује занемарљив удео мањи од 2% и у којем су ограничени партнери неколико мањих Труст-ова, при чему сваки од Труст-ова поседује  мање од 12%, и физичка лица од којих нико нема више од 5%, а клијент је спреман да потпише изјаву да нема физичких лица стварних власника по основу Закона  о  СПН и ФТ (члан 11, 12, 13), да ли је Банка у обавези да од клијента захтева додатне информације у поступку утврђивања стварних власника и на која лица би се те информације односиле имајући у виду субјекте труст правног посла (trustor, trustee i beneficiary)?

2. Уколико је заступник клијента правног лица друго правно лице да ли је неопходно утврђивање стварних власника заступника (другог правног лица) или га је  довољно идентификовати у складу са чланом 15. Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма (Утврђивање и провера идентитета правног лица)?

Одговор:

На основу члана 8. став 1. тачке 3) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон), обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у случајевима прописаним овим законом. Стварни власник странке је увек физичко лице. На основу члана 20. Закона обвезник податке о стварном власнику прибавља увидом у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца. Ако то није могуће, обвезник је дужан да прибави податке који недостају увидом у оригинал или оверену копију исправе или друге пословне документације. Ако из објективних разлога није могуће прибавити податке на поменути начин, обвезник их прибавља из писмене изјаве заступника, прокуристе или пуномоћника странке.

Обвезник је дужан да врши проверу идентитета стварног власника правног лица и лица страног права тако да зна власничку и управљачку структуру странке и да зна ко су стварни власници странке.

Управа за спречавање прања новца није овлашћена да даје тумачење на конкретне примере из ваше пословне праксе, већ само препоруке и мишљења у вези тумачења одредби из Закона.

У вези са вашим другим питањем, одговор је да није потребно утврђивати стварне власнике заступника, то јест другог правног лица, већ је довољно утврдити идентитет тог правног лица.

2011 Управа за спречавање прања новца