APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли је давалац финансијског лизинга дужан да предузима радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма?

Да ли је давалац финансијског лизинга дужан да предузима радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма?

Питање:

Да ли је давалац финансијског лизинга дужан да предузима радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, прописане одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма приликом закључења сваког Уговора о испоруци предмета лизинга, уколико је са странком већ успостављен пословни однос или је довољно периодично ажурирати документацију у складу са проценом ризика. Да ли је у тој ситуацији код странке ниског ризика са којом је већ успостављена пословна сарадња могуће применити поједностављене радње и мере познавања и праћења странке?

Обзиром да је приликом успостављања пословне сарадње за већину испоручилаца предмета лизинга идентификација вршена пре 2009. године да ли је неопходно применити мере познавања и праћења странке и утврдити власничку структуру за све постојеће испоручиоце предмета лизинга или само за испоручиоце који желе да обнове пословни однос?

Одговор:

На основу члана 8. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезник је дужан да утврди идентитет странке. Ако обвезник врши услуге за странку на основу претходно успостављеног пословног односа, обвезник је дужан да утврди податке који недостају.

Обвезник је у обавези да изврши анализу ризика за сваку странку и на основу те процене као и одредби из овог закона странку сврста у одређени степен ризика. Обвезнику је дато дискреционо право да процени ниво ризика и на основу њега предузме одређени обим мера и радњи познавања и праћења странке. Ако је странка сврстана у низак ризик и према њој се примењују поједностављене радње и мере познавања и праћења,  довољно је повремено проверити документацију и ажурирати је са подацима који су до тада недостајали или за које је обвезник у међувремену сазнао, било од обвезника било на неки други начин.

Потребно је утврдити власничку структуру за све испоручиоце предмета лизинга са којима ваше правно лице као давалац финансијског лизинга, а самим тим и обвезник по Закону, има намеру да настави сарадњу као и са којима тренутно сарађује.

2011 Управа за спречавање прања новца