APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли је добављач банке странка у смислу овог Закона?

Да ли је добављач банке странка у смислу овог Закона?

Питање:

Да ли се лице које је добављач банке, односно банци пружа одређене услуге (нпр. услуге хотелског смештаја, обуке, итд) на основу уговора о пружању таквих услуга или фактуре, које при торн нема отворен рачун у банци, а једине трансакције између њега и банке су плаћања банке том лицу за извршене услуге, сматра странком у смислу члана 3. став 1. тачка 4) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, а према којој се примењују мере прописане чланом 8. Закона?

Одговор:

Према члану 3. став 1. тачка 4) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон) странка је физичко лице, предузетник, правно лице и лице грађанског права које врши трансакцију или успоставља пословни однос са обвезником. Даље, у члану 3. Став 1. Тачка 5) Закона дефинисана је трансакција као пријем, давање, замена, чување, располагање или друго поступање са имовином код обвезника. Члан 3. став 1. тачка 14) Закона дефинише пословни однос као однос између странке и обвезника заснован на уговору у вези са вршењем делатности обвезника, те је приликом заснивања пословног односа обвезник дужан да предузима мере и радње праћења и познавања странке, које су предвиђене чланом 8. Закона.

У складу са горе наведеним, мишљења смо да у случају питања које сте нам послали, банка нема дужност да према добављачу предузима мере и радње које је у обавези да предузима у складу са Законом према странкама приликом заснивања пословног односа или вршења трансакција, јер добављач није странка којој банка пружа услуге које су у вези са вршењем делатности обвезника

2011 Управа за спречавање прања новца