APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли Банка може да прихвати Извод страног правног лица из Делавера у фотокопији, овереној од стране Агенције за привредне регистре ради утврђивања крајњег власника?

Да ли Банка може да прихвати Извод страног правног лица из Делавера у фотокопији, овереној од стране Агенције за привредне регистре ради утврђивања крајњег власника?

Питање:

Клијент – представништво страног правног лица из Делавера основало се у Србији и регистровало код Агенције за привредне регистре. Приликом регистрације код Агенције за привредне регистре клијент је предао Изводе из Делавера у оригиналу.

Ради отварања рачуна представништва Банци је достављена фотокопија Извода за страно правно лице из Делавера на који је Агенција за привредне регистре ставила печат да је копија истоветна са оригиналним примерком који се налази код Агенције у предмету.

Молим Вас за одговор да ли Банка може да прихвати Извод страног правног лица из Делавера у фотокопији, овереној од стране Агенције за привредне регистре ради утврђивања крајњег власника.

Одговор:

У складу са чланом 20. Закона о спречавању  прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/09, 72/09 и 91/10, у даљем тексту: Закон) обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника правног лица и лица страног права. Идентитет стварног власника утврђује се на основу података из евиденција чија је садржина прописана чланом 81. ставом 1. тачком 14. Закона.

Подаци се утврђују увидом у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца. Ако је немогуће прибавити податке из званичног јавног регистра, обвезник је дужан да прибави податке који недостају увидом у оригинал или оверну копију исправе или друге пословне документације, коју му доставља заступник, прокуриста или пуномоћник странке.

Напомињемо да је обвезник дужан да на основу процене ризика за прање новца и финансирање тероризма врши проверу идентитета стварног власника правног лица и лица страног права тако да зна власничку и управљачку структуру,јер обвезник мора да зна ко су стварни власници странке.

У складу са чланом 65. Закона Управа је надлежна за припремање и давање мишљења о примени овог Закона и прописа донетих на основу овог закона у неограниченом броју случајева. У вези са вашим случајем, Управа није надлежна да даје упутства за поступање у конкретном случају, јер не располаже документацијом и информацијама о конкретном предмету.

2011 Управа за спречавање прања новца