APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Стручни испит 15. октобра

Стручни испит 15. октобра

16-Sep-2013 09:14:27

Стручни испит за друштва за управљање инвестиционим фондовима, лица која се баве факторингом и форфетингом, даваоце финансијског лизинга, брокерско-дилерска друштва, друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, предузећа за ревизију, овлашћене мењаче, банке, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима оджаће се дана 15. октобра 2013. године у Београду у Привредној комори Београда (VI спрат), улица Кнеза Милоша бр. 12.

Рок за пријаву за полагање стручног испита који ће се одржати дана 15.октобра 2013. године у Београду истиче 30. септембра 2013. године.

Пријаве примљене после 30.09.2013. неће бити прихваћене за октобарски испитни рок.

Обавештавамо све кандидате који су раније извршили пријаву испита и из неког разлога нису изашли на полагање као и кандидате који су се већ извршили пријаву испита да не морају поново слати пријаве . Сви кандидати ће бити обавештени путем имејла о тачном времену и месту полагања најкасније 3 дана пре датума полагања. Уколико је кандидат који је извршио пријаву спречен да приступи испиту из оправданих разлога потребно је да одмах путем имејла, на адресу prijava@apml.org.rs, пошаље молбу за одлагање испита за први наредни рок наводећи разлоге због којих је спречен да полаже.

Заинтересовани кандидати пријављују испит на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на имејл адресу: prijava@apml.org.rs или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд. Прописани образац за пријаву (П1) се налази на сајту Управе за спречавање прања новца у фолдеру Лиценце/Пријава.

Кандидати који су извршили пријаву за полагање стручног испита обавезну литературу за полагање могу пронаћи на сајту www.apml.org.rs, фолдер Лиценце/ Литература.

Листе у којима је наведена обавезна литература за полагање стручног испита за сваку делатност посебно:

I Литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за управљање инвестиционим фондовима је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма „Сл. гласник РС“ бр 20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Сл. гласник РС“, 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, 89/2008);

5. Смернице Народне банке Србије  за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима је:

II Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит из области факторинга и форфетинга je:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који обављају послове факторингаи форфетинга у међународном платном промету које је донео Девизни инспекторат;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у факторинг пословима;

7. Листа за препознавање сумњивих трансакција за форфетинг послове;

8. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

III Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит из области финансијског лизинга :

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);;

5. Смернице Народне банке Србије за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за даваоце финансијског лизинга.

IV Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за брокерско дилерска друштва je:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за брокерско дилерска друштва;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

V Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за осигурање и друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања je:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма тероризма (Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Смернице НБС за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција друштва за осигурање, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

VI Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за област рачуноводство је: 

1.  Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

VII Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит из области ревизије је: 

1.  Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за предузећа за ревизију и овлашћене ревизоре.

VIII Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за овлашћене мењаче:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Смернице НБС за процену ризика од прања новца и финансирања;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за мењаче.

IX Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за делатност банкарство је: 

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3.Смернице Народне банке Србије за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма; („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за банке;

7.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

X Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за управљање добровољнимпензијским фондовима је: 

1.  Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3.Смернице Народне банке Србије за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма; („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;

7.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

2011 Управа за спречавање прања новца