APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Javna nabavka male vrednosti - nabavka računarske opreme

Javna nabavka male vrednosti - nabavka računarske opreme

17-Apr-2014 15:42:47

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012 – u daljem tekstu: Zakon), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 1.1.3/2014, broj 05-160/2014 od 1. 4. 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku male vrednosti broj 1.1.3/2014, broj 05-160/1/2014 od 1. 4. 2014. godine, pripremljena je KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara, nabavka računarske opreme, JNMV broj 1.1.3//2014


Datoteke za preuzimanje

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara875KB.doc
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti1565KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca