APML logo
Српски Srpski English
Početna > Instrukcija za plaćanje takse

Instrukcija za plaćanje takse

Podnosilac zahteva za davanje mišljenja u vezi sa primenom republičkih propisa, shodno odredbama člana 3. i 5. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03...57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17) postaje obveznik takse propisane Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog Zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

Čl. 18. i 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama propisana su oslobođenja od plaćanja takse.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu – taksa iznosi 1.530,00 dinara.

Za zahtev za davanje mišljenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, pravnom licu, odnosno preduzetniku – taksa iznosi 12.490,00 dinara.

Broj računa za uplatu republičke adminstrativne takse  je: 840-742221843-57

U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se model 97.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja po modelu 97 sadržana je u Pravilniku - javni prihodi u Prilogu 3.

Poziv na broj odobrenja kod modela 97 je šifra opštine na čijoj teritoriji pravno lice ima sedište, odnosno teritorija opštine na kojoj fizička lica uplaćuju taksu.

 

Primer uplatnice ukoliko se uplata vrši iz opštine Raška
Datoteke za preuzimanje

Šifarnik opština251KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca