APML logo
Српски Srpski English
Početna > Međunarodna saradnja > Komitet Manival

Komitet Manival

Manival je komitet Saveta Evrope koji okuplja eksperte koji procenjuju usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti  pravne prakse, finansijkog sistema i unutrašnjih poslova, kroz proces uzajamne evaluacije ravnopravnih članova.

Cilj Manivala je da sve države članice imaju delotvorne sisteme za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i da budu usklađene sa relevantnim standardima u toj oblasti.

Pomenuti standardi sadržani su u Preporukama FATF, uključujući i Specijalne preporuke za borbu protiv finansiranja terorizma; Konvenciji UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (1988. godina); Konvenciji UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala; Međunarodnoj konvenciiji UN za sprečavanje finansiranja terorizma (1999); Direktivi 2005/60/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 26.oktobra 2005. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma  i relevantnim merama za implementaciju ove Direktive, kao i u Konvenciji o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda od kriminala, zaključenoj na nivou saveta Evrope.  

Izveštaji Manivala predstavljaju veoma detaljne preporuke za unapređenje delotvornosti sistema mera i radnji u pojedinačnim državama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i kapaciteta za saradnju na međunarodnom nivou u ovim oblastima.   

Manival takođe sprovodi studije o tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma – njihovim metodama, trendovima i tehnikama.Poslednja od tkz. tipologijskih vežbi održana je u Tel Avivu, Izrael, početkom novembra 2001. godine, a bavila se problematikom pranja novca kroz trgovinu, kao i ovlašćenjem FOSa da odloži izvršenje transakcije. Ovoj tipologijskoj vežbi prisustvovala su i dva predstavnika Uprave.

 

 
Datoteke za preuzimanje

Izveštaj Komiteta Manival o izvršenoj evaluaciji2424KB.pdf
Izveštaj Komiteta Manivala o napretku nakon izvršene evaluacije (engleski)988KB.pdf
Drugi izveštaj Komiteta Manival o napretku (engleski)2935KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca