APML logo
Српски Srpski English
Početna > Međunarodna saradnja > Evropska unija (EU)

Evropska unija (EU)

Globalni pristup

S obzirom na to da je pranje novca jedna složena, veoma rasprostranjena aktivnost u koju je uključeno više lica, njom se moguće baviti iz nekoliko uglova. Kao i uvek, fokus je na tome da se urede finansijske institucije sa namerom da se spreči pranje novca i aspekti koji se tiču aspekata policije i tužilaštva.

Kamen temeljac evropskog sistema za sprečavanje pranja novca i dalje je Treća direktiva o sprečavanju pranja novca, koja je usvojena 2005. godine. Ova direktiva zahteva od finansijskih institucija i pojedinih nefinansijskih institucija, takozvanih čuvara sistema (eng. gatekeepers) da finansijsko-obaveštajnoj službi prijavljuju svaku sumnjivu i neuobičajenu transakciju ili aktivnost. Direktiva u pravo EU uvodi izmenjenih Četrdeset preporuka FATF-a, organizacije koja postavlja standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Finansijsko-obaveštajne službe

Finansijsko-obaveštajne službe (FOS) imaju ključnu ulogu u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Finansijsko-obaveštajne službe su nadležne da primaju, traže, analiziraju i prosleđuju informacije nadležnim organima o potencijalnom pranju novca ili finansiranju terorizma. Obično su smeštene u okviru policije ili administrativnih organa koji za svoj rad obično odgovaraju ministarstvu finansija.

Obavezu obaveštavanja FOS-a o sumnji na pranje novca ima određen broj pravnih i fizičkih lica, kao što su banke, finansijske institucije, notari ili kazina. Ova lica moraju FOS-u bez odlaganja dostaviti obaveštenje o sumnjivoj transakciji u slučaju kada znaju ili sumnjaju da se vrši ili je izvršeno pranje novca ili finansiranje terorizma, ili je došlo do pokušaja izvršenja. Ukoliko FOS utvrdi osnov sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma, izveštaji se tada dostavljaju nadležnim organima, između ostalih policiji i stranim FOS. Na osnovu tih izveštaja po potrebi se mogu pokrenuti kriminalističke istrage.

Koordinacija na nivou EU

Komisija je uložila velike napore na koordinaciji i saradnji između različitih FOS i na usklađivanju krivičnih sankcija za pranje novca. Operativna saradnja i razmena informacija među FOS EU učvršćena je projektom FIU-NET. Od osnivanja, ovaj projekat finansira Komisija i ima za cilj uspostavljanje bezbedne kompjuterske mreže za razmenu finansijsko-obaveštajnih podat2011 Uprava za sprečavanje pranja novca