APML logo
Српски Srpski English

Svetska banka

SVETSKA BANKA I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Svetska banka nije institucija koja postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma nego je njena osnovna uloga da pruži pomoć državama u ispunjavanju međunarodnih standarada u toj oblasti a koji su predviđeni u 40+9 preporuka FATF-a. Konkretnije, Svetska banka doprinosi sprečavanju i suzbijanju PN i FT obezbeđenjem tehničke pomoći u oblasti upravljanja rizikom, jačanju pravnog i institucionalnog okvira i izgradnji dobrih rešenja za upravljanje. Od 2001. godine, svetska banka je ojačala partnerstvo sa drugim institucijama koje se bave borbom protiv PN i FT u svetu, među kojima su MMF, UNODC, GOPAC, FATF i drugi.

U svojim aktivnostima u borbi protiv PN i FT, svetska banka se rukovodi potrebama svake države/regiona i ne odvaja ove dve negativne pojave. Svetska banka podstiče države na sprovođenje pravnih i institucionalnih reformi, promenu načina razmišljanja i kulture i težnju boljim načinima upravljanja.

Programe pomoći Svetske banke državama karakteriše pet osnovnih načela:

1.      Mere za borbu protiv PN i FT koje su značajne za stabilnost finansijskog sistema. To podrazumeva uspostavljanje ravnoteže između potrebe usaglašavanja sistema sa standardima i pristupa finansijskim uslugama. Otuda države treba da uvedu nadzor koji je srazmeran rizicima i vrsti i broju zloupotreba.

2.      Jačanje svesti i opredeljenja da sistem za borbu protiv PN i FT bude deo finansijskog regulatornog okvira – promovisanje pristupa zasnovanog na analizi i proceni rizika.

3.      Vođenje računa o stepenu razvoja finansijskog sektora i specifičnih obeležja domaćih sistema.

4.      Vođenje računa da reformske mere budu primerene potrebi zadovoljenja međunarodnih standarda ali i osmišljena tako da se uklapaju u lokalne uslove. Drugim rečima, pravila o analizi i proceni rizika i o poznavanju i praćenju stranke treba da se prilagode domaćem sistemu i da se njima ne spreči liberalizacija finansijskih usluga.

5.      Rad na efikasnosti sistema i mera koje se preduzimaju. To zahteva usku saradnju i zajedničku odgovornost državnih organa, ali i povezivanje organa gonjenja, finansijsko-obaveštajnih službi i nadzornih organa u finansijskom sektoru.  2011 Uprava za sprečavanje pranja novca