APML logo
Српски Srpski English
Početna > Međunarodna saradnja > Međunarodni monetarni fond

Međunarodni monetarni fond

      Uloga MMF-a u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma 

MMF je anagažovan u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma još od početka 2001.godine. U poslednjih deset godina napori MMF-a u tom smislu pomogli su da se uobliče mere i radnje za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na međunarodnom nivou, i proizveli su preko 70 procena sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kao i veliki broj projekata tehničke pomoći i istraživanja. Široko iskustvo koje MMF ima u procenjivanju finansijskog sektora, u pružanju tehničke pomoći u finansijkom sektoru i vršenju nadzora nad ekonomskim sistemima država članica naročito su doprineli u ocenjivanju uklađenosti država sa međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i u pravljenju programa uz pomoć kojih će države rešiti uočene nedostatke.  

Program MMFa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma postepeno se razvijao u skladu sa odgovorom međunarodne zajednice na ove pojave i sa rastućom svesti MMFa o važnosti ovih pitanja. Izvršni odbor MMF-a se 2004. godine saglasio da procene sistema za SPN/SFT i tehnička pomoć postanu redovni deo posla MMF-a.Izvršni odbor je 2006. godine potvrdio opšti princip da svaki program procene finansijskog sistema (Financial Sector Assessment Program – FSAP) i procene ofšor finansijskog centra (Offshore Financial Centre assessment – OFC) treba da obuhvati i punu procenu sistema za SPN/FT.MMF je značajni činilac u ovoj oblasti, tako što sarađuje sa FATF i FSRB (regionalna tela slična FATF, na primer, Manival) i vrši procene sistema za SPN/FT naporedo sa evaluacijom koje FATF i FSRB vrše nad svojim članicama po pitanju usklađenosti sa Preporukama FATF 40+9, pruža tehničku pomoć i doprinosi kreiranju politike i istraživanjima.      

Prvog juna 2011. godine Izvršni odbor MMF-a raspravljao je o referatu pod nazivom Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – izveštaj o analizi delotvornosti programa, koji je uradilo Odeljenje za pravna pitanja MMF-a. U ovom izveštaju anlaizira se evolucija programa MMF-a u poslednjih pet godina i razmatra se šta dalje.  

Godine 2009. MMF je predstavio fond donatora, prvi u nizu tkz tematskih fondova (Topical Trust Funds –TTF) za finansiranje tehničke pomoći na planu SPN/FT. Kanada, Francuska, Japan, Koreja, Kuvajt, Luksemburg, Holandija, Norveška, Katar, Saudijska Arabija, Švajcarska i Velika Britanija obavezale su se da u toku pet godina zajedno obezbede 25,3 miliona USD za finansiranje TTF-a i time doprinesu jačanju globalnog sistema za borbu protiv PN/FT, koristeći dokazanu stručnost i infrastrukturu MMF-a. Dve i po godine nakon osnivanja TTF-a, odobreni su projekti u 49 država i održano je sedam regionalnih radionica. TTF će u svom daljem radu nastaviti da podržava projekte tehničke pomoći za SPN/ft širom sveta.   

 

 
Datoteke za preuzimanje

Izveštaj o analizi efikasnosti programa za SPN/SFT, maj 2011 (na engleskom)1383KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca