APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Mišljenje o primeni člana 29. stav 2. tačka 4) Zakona

Mišljenje o primeni člana 29. stav 2. tačka 4) Zakona

Pitanje:

 

Članom 29. stav 2. tačka 4) Zakona definisano je da je obveznik dužan da prati poslovanje stranke sa dužnom pažnjom što između ostalog uključuje praćenje i ažuriranje pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju. Radnje i mere iz ovog člana, obveznik je dužan da vrši u obimu i učestalosti koja odgovara stepenu rizika stranke.

Šta se podrazumeva pod ažuriranjem pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci u dinamici i obimu koji odgovara analizi rizika kao i šta može da bude adekvatan dokaz da je banka izvršila radnje i mere iz ovog člana.

Da li je npr u periodu koji odgovara analizi rizika, a na osnovu utvrđenog stepena rizika stranke,  dovoljno tražiti od stranke samo potpisanu izjavu da nije bilo promena u dokumentaciji ili je potrebno pribavljati ponovo svu dokumentaciju, ili vršiti proveru dokumentacije na osnovu javno dostupnih registara/komercijhalnih baza?

Odgovor:

Članom 29. stav 2. tačka 4) Zakona predviđeno je da praćenje poslovanja stranke sa dužnom pažnjom uključuje i praćenje i ažuriranje pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju, koju je obveznik dužan da vrši u obimu i učestalosti koja odgovara stepenu rizika utvrđenom u analizi iz člana 6. ovog zakona.

 Na obvezniku je da proceni u kom obimu i periodu će napred pomenutu radnju i meru vršiti, u zavisnosti od stepena rizika. Primera radi, ukoliko stranka prilikom prvog kontakta sa obveznikom izjavi da je bilo promena i o tome dostavi dokaz, obveznik će istu evidentirati i to konstatovati službenom beleškom. Ukoliko se radi o strankama prema kojima se primenjuju pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja, obveznik će povremeno pratiti stranku i ukoliko, preko komercijalnih baza i drugih javno dostupnih izvora informacija utvrdi da je došlo do nekih promena, tražiće od stranke dokaz o tome i evidentiraće promenu.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca