APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li se član Upravnog odbora ili direktor Centra za socijalni rad prema Zakonu smatra funkcionerom, budući da centar za socijalni rad osniva isključivo lokalna samouprava?

Da li se član Upravnog odbora ili direktor Centra za socijalni rad prema Zakonu smatra funkcionerom, budući da centar za socijalni rad osniva isključivo lokalna samouprava?

Pitanje:

Da li se član Upravnog odbora ili direktor Centra za socijalni rad prema Zakonu smatra funkcionerom, budući da centar za socijalni rad osniva isključivo lokalna samouprava?

  

 

Odgovor:

Prema članu 14. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011) centar za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave. Članom 123. navedenog zakona predviđeno je da članove upravnog i nadzornog odbora centra za socijalni rad imenuje osnivač, na četiri godine, a članom 124. zakona predviđeno je da direktora centra za socijalni rad imenuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na osnovu konkursa, po pribavljenom mišljenju upravnog odbora centra za socijalni rad.

Shodno navedenom, član upravnog odbora i direktor centra za socijalni rad nije funkcioner u smislu člana 3. stav 1. tačka 25) Zakona.

Ističemo još i to da je na obvezniku, da na osnovu analize rizika iz člana 6. Zakona, svako lice koje obavlja visoku javnu funkciju, a koja nije taksativno navedena u članu 3. stav 1. tačka 25) Zakona, svrsta u određenu kategoriju rizika i na osnovu toga primeni odgovarajuće radnje i mere poznavanja i praćenja stranke.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca