APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li je direktor Doma zdravlja prema Zakonu funkcioner?

Da li je direktor Doma zdravlja prema Zakonu funkcioner?

Pitanje:

Da li je direktor Doma zdravlja prema Zakonu funkcioner?

  

 

Odgovor:

Dom zdravlja u državnoj svojini osniva opština, odnosno grad, u skladu sa članom 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon). Prema članu 130. istog zakona direktora, zamenika direktora, članove upravnog odbora i nadzornog odbora zdravstvene ustanove imenuje i razrešava osnivač.

Shodno navedenom, direktor Doma zdravlja nije funkcioner u smislu člana 3. stav 1. tačka 25) Zakona.

Ističemo još i to da je na obvezniku, da na osnovu analize rizika iz člana 6. Zakona, svako lice koje obavlja visoku javnu funkciju, a koja nije taksativno navedena u članu 3. stav 1. tačka 25) Zakona, svrsta u određenu kategoriju rizika i na osnovu toga primeni odgovarajuće radnje i mere poznavanja i praćenja stranke.

  

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca