APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li članovi Školskog odbora osnovnih i srednjih škola potpadaju pod funkcionere u smislu Zakona?

Da li članovi Školskog odbora osnovnih i srednjih škola potpadaju pod funkcionere u smislu Zakona?

Pitanje:

Da li članovi Školskog odbora osnovnih i srednjih škola potpadaju pod funkcionere u smislu Zakona?

  

 

Odgovor:

Prema članu 115. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017), organ upravljanja u školi jeste školski odbor. Članom 116. istog zakona predviđeno je da članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja.

Shodno navedenom, članovi školskih odbora osnovnih i srednji škola nisu funkcioneri u smislu člana 3. stav 1. tačka 25) Zakona.

Ističemo još i to da je na obvezniku, da na osnovu analize rizika iz člana 6. Zakona, svako lice koje obavlja visoku javnu funkciju, a koja nije taksativno navedena u članu 3. stav 1. tačka 25) Zakona, svrsta u određenu kategoriju rizika i na osnovu toga primeni odgovarajuće radnje i mere poznavanja i praćenja stranke.

  

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca