APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li poslove zamenika ovlašćenog lica Raiffeisen Future AD Beograd može da obavlja lice koje je u radnom odnosu kod Raiffeisen banke AD Beograd, a koje bi funkciju zamenika ovlašćenog lica vršilo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, shodno članu 50.

Da li poslove zamenika ovlašćenog lica Raiffeisen Future AD Beograd može da obavlja lice koje je u radnom odnosu kod Raiffeisen banke AD Beograd, a koje bi funkciju zamenika ovlašćenog lica vršilo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, shodno članu 50. Zakona?

Pitanje:

Da li poslove zamenika ovlašćenog lica  Raiffeisen Future AD Beograd može da obavlja lice koje je u radnom odnosu kod Raiffeisen banke AD Beograd, a koje bi funkciju zamenika ovlašćenog lica vršilo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, shodno članu 50. Zakona?

  

 

Odgovor:

Prema članu 50. stav 1. tačka 1) Zakona, ovlašćeno lice može biti lice koje je, između ostalog zaposleno kod obveznika na radnom mestu sa ovlašćenjima koja tom licu omogućavaju delotvorno, brzo i kvalitetno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom, dok je stavom 2. istog člana Zakona predviđeno da zamenik ovlašćenog lica mora da ispunjava iste uslove kao i ovlašćeno lice.

Poslove zamenika ovlašćenog lica  Raiffeisen Future AD Beograd ne može da obavlja lice koje je u radnom odnosu kod Raiffeisen banke AD Beograd, bez obzira što su u pitanju obveznici koji su povezana pravna lica u skladu sa članom 62. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15 i 44/2018), odnosno, bez obzira što je banka 100% vlasnik društva.

Naime, Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – olduka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenja) u članu 5. je propisano da zaposleni jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, a članom 30. da se radni odnos zasniva ugovorom o radu. 

Stoga smatramo da ugovorom o poslovnoj saradnji na osnovu kojeg bi lice obavljalo funkciju zamenika ovlašćenog lica, ne bi bio ispunjen uslov predviđen članom 50. stav 1. tačka 1) Zakona, s obzirom da se lice koje je angažovano na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ne može smatrati zaposlenim.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca