APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Okrugli sto na temu privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Okrugli sto na temu privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

22-May-2019 10:32:10

Dana 20. maja 2019. godine u Beogradu održan je okrugli sto sa predstavnicima privrednih sudova, tužilaštava i nadzornih organa iz oblasti sprečavanja pranja novca. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima navedenih institucija prezentovani su rezultati nacionalne procene rizika od pranja novca i stavovi međunarodnih institucija po pitanju usklađenosti Republike Srbije sa odgovarajućim standardima. Navedeni događaj je organizovan u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija, a glavni korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca. Ovaj projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG, a navedeni događaj je održan uz pomoć Pravosudne akademije.

 Uvodno izlaganje i rizike od pranja novca predstavili su Jelena Pantelić i Danijela Tanić Zafirović iz Uprave za sprečavanje pranja novca. Navedena je i konstatacija istaknuta od međunarodnih institucija da Republika Srbija ima prostora za unapređenje i ujednačenje kaznene politike kada su u pitnju privredni prestupi.

 Sudije privrednog apelacionog suda i privrednog suda predstavili su statističke podatke o rešavanju predmeta kada su u pitanju privredni prestupi u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terroizma.  Predstavljeni su primere dobre sudske prakse i saradnje svih učesnika u postpku, a gde se ni u jednom trenutku ne sme ugorziti nezavisnost sudija i njihovo slobodno sudijsko uverenje. Ukazano je na činjenicu da bez žalbi tužioca na visinu izrečenih sankcija u prvostepenom rešenju nije moguće formirati stavove privrednog apelacionog suda.

 Predstavnici tužilaštva su istakli da pored finansijskih sankcija koje se izriču za privredne prestupe, postoji prostor i za izricanje zaštitnih mera, kao što je javno objavljivanje sudskih presuda i slične mere propisane zakonom.

 Predstavljeni su godišnji podaci Zavoda za statistiku koji se odnose na rešavanje privrednih prestupa, ponovo sa posebnim osvrtom na primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kao i aktuelni problemi u praksi.

 Učesnici su mogli kroz razmenu mišljenja da razjasne nedoumice koje su postojale, što je bio i cilj ovog okruglog stola. Kako bi se procena rizika od pranja novca što bolje  razumela i kako bi se što bolje definisala uloga svih učesnika u ovakvim predmetima, učesnici su istakli da je nastavak i periodično organizovanje sličnih događaja od izuzetne važnosti, a sledeći skup će biti organizovan u oktobru 2019. godine.

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca