APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Član organa upravljanja u privrednom društvu u većinskom vlasništvu države kao funkcioner

Član organa upravljanja u privrednom društvu u većinskom vlasništvu države kao funkcioner

Pitanje:

Da li se v.d. direktora Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ doo Beograd smatra funcionerom Republike Srbije u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17)

Odgovor:

Shodno članu 3. stav 1. tačka 25) alineja (7) Zakona funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to između ostalog kao član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,

Podnosilac zahteva je u dopisu naveo da je osnivač Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ doo Beograd Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd.

Prema članu 3. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 15/2016) javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Kako se u konkretnom slučaju radi o privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, Uprava je mišljenja da se v.d. direktora Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ doo Beograd smatra funcionerom Republike Srbije, jer obavlja funkciju člana organa upravljanja u istom.    

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca