APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Utvrđivanje identiteta stranke bez fizičkog prisustvau prilikom zaključivanja Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti

Utvrđivanje identiteta stranke bez fizičkog prisustvau prilikom zaključivanja Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti

Pitanje:

Da li uz ugovor o posredovanju na kome stoje podaci nalogodavca tj, vlasnika nepokretnosti mora biti priložena i fotokopija lične karte vlasnika nepokretnosti ukoliko postoji kopija ovlašćenja overenog kod javnog beležnika gde su jasno vidljivi i utvrđeni svi lični podaci i gde je javni beležnik izvršio identifikaciju vlasnika nepokretnosti, odnosno davaoca punomoćja?

Da li je neophodno da se uz ugovor o posredovanju priloži i fotokopiju ličnog dokumenta, ukoliko nalogodavac ne želi da priloži i to potvrdi svojim potpisom, a agent je izvršio identifikaciju ličnim uvidom u dokument vlasnika nepokretnosti i u ugovoru upisao podatke (br.l.k., jmbg, ime i prezime, adresu nalogodavca)?

Da li da obveznik (posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti) ne uspostavlja poslovni odnos sa takvim klijentom pošto ne želi da ostavi fotokopiju ličnog dokumenta?

Da li je dovoljno da obveznik napiše službenu belešku o nemogućnosti pribavljanja fotokopije ličnog dokumenta?

  

 

Odgovor:

U skladu sa članom 17. stav 4. Zakona, ako u ime stranke koja je fizičko lice, transakciju vrši ili poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili zakonski zastupnik, obveznik je dužan da, pored identiteta stranke, utvrdi i proveri identitet punomoćnika i zakonskog zastupnika, pribavi podatke iz člana 99. stav 1. tačka 3) ovog zakona na način koji je propisan u stavu 2. ovog člana, kao i da traži overeno pismeno ovlašćenje (punomoćje), ili druge javne isprave kojim se dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika, čije kopije čuva u skladu sa zakonom. Pri tom, obveznik je dužan da primeni mere iz člana 39. ovog zakona.

Prema članu 39. Zakona, ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta, stranka ili zakonski zastupnik, odnosno lice koje je ovlašćeno za zastupanje pravnog lica ili lica stranog prava nije fizički prisutna kod obveznika, obveznik je dužan da osim radnji i mera iz člana 7. stav 1. tač. 1)-5) ovog zakona preduzme neke od dodatnih mera, i to:

1) pribavljanje dodatnih isprava, podataka ili informacija, na osnovu kojih proverava identitet stranke ;

2) dodatnu proveru podnetih isprava ili dodatno potvrđivanje podataka o stranci;

3) da se prva uplata na račun koji je ta stranka otvorila kod obveznika izvrši sa računa te stranke, otvorenog kod banke ili slične institucije u skladu sa članom 17. st. 1. i 2. ovog zakona, a pre izvršenja drugih transakcija stranke kod obveznika;

4) pribavi podatke o razlozima odsustva stranke;

5) druge mere koje odredi organ iz člana 104. ovog zakona.

            Na osnovu svega napred navedenog smatramo da je obveznik dužan da pribavi fotokopiju ličnog dokumenta stranke (nalogodavca, odnosno vlasnika nepokretnosti) pre uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom, odnosno pre zaključenja Ugovora o posredovanju, s obzirom da u konkretnom slučaju uspostavlja poslovni odnos bez fizičkog prisustva stranke. Fotokopija lične karte stranke predstavlja dodatnu ispravu na osnovu koje obveznik proverava identitet stranke, odnosno dodatno potvrđivanje podataka o stranci.

Shodno članu 7. stav 2. Zakona, obveznik je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije ako ne može da izvrši radnje i mere iz stava 1. tač. 1)-5) ovog člana, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine, osim u slučaju kada je račun blokiran na osnovu postupka nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom, dok u stavu 3. ovog člana Zakona stoji da u slučajevima iz stava 2. ovog člana obveznik je dužan da sačini službenu belešku u pismenoj formi, kao i da razmotri da li postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i da postupi u skladu sa odredbama člana 47. ovog zakona. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca