APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li ovlašćeno lice može da bude angažovano na osnovu ugovora o dopunskom radu

Da li ovlašćeno lice može da bude angažovano na osnovu ugovora o dopunskom radu

Pitanje:

Da li ovlašćeno lice može da bude angažovano na osnovu ugovora o dopunskom radu iz razloga što bi taj službenik bio zaposlen na puno radno vreme u nekoj drugoj finansijskoj instituciji

Odgovor:

Saglasno članu 49. Zakona, obveznik je dužan da za vršenje pojedinih radnji i mera sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika, a u slučaju da ima jednog zaposlenog, taj zaposleni se smatra ovlašćenim licem.

 

Pored navedenog, a u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 1) Zakona, ovlašćeno lice je lice koje, između ostalog, ispunjava uslov da je zaposleno kod obveznika na radnom mestu sa ovlašćenjima koja tom licu omogućavaju delotvorno, brzo i kvalitetno izvršavanje zadataka propisanih Zakonom, dok su članom 51. Zakona definisane obaveze ovlašćenog lica, odnosno njegovog zamenika, kao i da ovlašćeno lice samostalno vrši zadatke i neposredno je odgovorno najvišem rukovodstvu.

 

S tim u vezi, u slučaju zaključenja ugovora o dopunskom radu,  uz angažovanje navedenog službenika na puno radno vreme u nekoj drugoj finansijskoj instituciji, ovlašćeno lice ne bi bilo u mogućnosti da u potpunosti i adekvatno ispunjava sve obaveze propisane Zakonom.

 

Kako se napred navedeno smatra dopunskim radom u smislu člana 202. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), ne bi bio ispunjen uslov iz člana 50. stav 1. tačka 1) Zakona kojim je propisano da ovlašćeno lice treba da bude zaposleno kod obveznika.

 

Takođe, u smislu Zakona o radu, zaposlenim se smatra lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca