APML logo
Српски Srpski English
Početna > Literatura

Literatura
Datoteke za preuzimanje

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma820KB.doc
Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa ZOSPNFT1321KB.doc
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma223KB.pdf
Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma369KB.doc
Indikatori - banke140KB.pdf
Indikatori - osiguranje 78KB.pdf
Indikatori - brokeri118KB.pdf
Brokeri - menjači 102KB.pdf
Indikatori - finansiranje terorizma92KB.pdf
Indikatori - advokati96KB.pdf
Indikatori - računovodstvene usluge94KB.pdf
Indikatori - prenos novca85KB.pdf
Indikatori - forfeting 93KB.pdf
Indikatori - poštanski saobraćaj88KB.pdf
Indikator - poresko savetovanje90KB.pdf
Indikatori - pružanje jemstava85KB.pdf
Indikatori - igre na sreću preko interneta88KB.pdf
Indikatori - preduzeća za reviziju i ovlašćeni revizori99KB.pdf
Indikatori - faktoring84KB.pdf
Indikatori - igračnice81KB.pdf
Indikatori - lizing85KB.pdf
Indikatori - lizing85KB.pdf
Indikatori - investicioni fondovi56KB.pdf
Indikatori - penzijski fondovi61KB.pdf
Indikatori - nekretnine112KB.pdf
Odluka o minimalnoj sadržini procedure USK109KB.pdf
Smernice za procenu rizika (NBS)216KB.pdf
Smernice-KHOV377KB.pdf
Preporuke za prijavljivanje sumnjivh transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja358KB.pdf
Smernice - računovođe i revizori186KB.pdf
Indikatori - dobrovoljni penzijski fondovi 03.10.2013.90KB.pdf
Smernice za poštanski saobraćaj135KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca