APML logo
Српски Srpski English

O licencama

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) u članu 40 ovlašćuje Upravu za sprečavanju pranja novca da ovlašćenim licima i njihovim zamenicima izdaje licencu. Licenca se izdaje na osnovu položenog stručnog ispita. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita su uređeni u Pravilniku o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom.

Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela. U opštem delu se proverava poznavanje Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona, a u posebnom delu se proverava poznavanje sistema za sprečavanja pranja novca u oblasti specifičnoj za određenog obveznika. Pa se tako, npr. za ovlašćena lica u bankama, proverava poznavanje Smernica za procenu rizika za pranje novca i finansiranja terorizma koje je donela Narodna banka Srbije, Preporuka za prijavljivanje sumnjivih transakcije, zabrane dojavljivanja i poznavanja i praćenja stranke, itd. Posebni deo se može sastojati iz zadataka koji zapravo predstavljaju opis slučajeva iz prakse, gde se od kandidata očekuje da sastave prijavu sumnjive transakcije i obrazlože razloge za sumnju. Treba znati da se za pravna lica koja u okviru svog poslovanja obavljaju više delatnosti na osnovu kojih su obveznici po Zakonu, zahteva da imaju onoliko licenci koliko delatnosti obavljaju. Pa tako, npr. ako u okviru banke postoji odeljenje koje se bavi brokersko-dilerskim poslovima, kao i odeljenje koje se bavi poslovima osiguranja, banka mora imati licencirano ovlašćeno lice iz tri oblasti: bankarski poslovi, poslovi osiguranja i brokersko-dilerski poslovi. Nebitno je da li će te tri licence imati tri lica, ili će jedno lice imati sve tri licence.

Od kandidata se, osim poznavanje relevantnih propisa, očekuje i razumevanje na koji način je sistem uspostavljen i kako bi u idealnim uslovima trebalo da funkcioniše.

Stručni ispit se polaže pred tročlanom komisijom, koju obrazuje direktor Uprave. Komisija većinom glasova odlučuje o rezultatima ispita.

Kandidat koji je ostvario preko 80 % mogućih bodova je položio stručni ispit i izdaje mu se licenca. Licenca se izdaje na pet godina.

Kandidat koji je na stručnom ispitu imao manje od 80% tačnih odgovora nije položio stručni ispit i može ga ponovo polagati po proteku roka od dva meseca od dana neuspelog polaganja.2011 Uprava za sprečavanje pranja novca