APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prijava za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita

28-Feb-2012 12:14:04

Stručni ispit za davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje investicionim fondovima i lica koja se bave faktoringom i forfetingom  će se održati 30. marta 2012. godine.

Rok za prijavu ističe  15. marta 2012. godine.
Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:
Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11 000 Beograd.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.
Obrazac za prijavu, kao i podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCIRANjE“.

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti finansijskog lizinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;
4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
5. Smernice Narodne banke Srbije  za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;
7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga.

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti upravljanja investicionim fondovima je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;
4.  Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
5. Smernice Komisije za hartije od vrednosti  za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;
7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti faktoringa i forfetinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;
4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
5. Smernice Deviznog inspektorata  za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;
7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za faktoring i forfeting.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca