APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prijava za polaganje stručnog ispita u Beogradu 19. i 20. novembra 2012. godine

Prijava za polaganje stručnog ispita u Beogradu 19. i 20. novembra 2012. godine

25-Oct-2012 12:47:12

Stručni ispit za brokersko-dilerska društva, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja, banke, pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, društva za reviziju, davaoce finansijskog lizinga, pravna lica koja se bave faktoringom i forfetingom i ovlašćene menjače će se održati u Beogradu 19. i 20. novembra 2012. godine u prostoru Privredne komore Beograda u ulici Kneza Miloša 12. u sali na šestom spratu. Kandidati će biti pismenim putem obavešteni o datumu i tačnom vremenu polaganja stručnog ispita.

Rok za prijavu za polaganje stručnih ispita koji će se održati 19. i 20. novembra 2012. godine u Beogradu ističe 05.11.2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs , ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.
Obrazac za prijavu, kao i podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

I) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za brokersko dilerska društva je:

1.Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2.Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3.Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko dilerska društva;

7.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

II) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja je:

1.Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2.Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3.Smernice NBS za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

7.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

III) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za banke:

1.Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2.Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3.Smernice Narodne banke Srbije za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke;

7.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

IV) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za oblast računovodstvo je:

1.Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2.Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5.Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

V) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za reviziju je:

1.Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2.Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5.Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za reviziju.

VI) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti finansijskog lizinga :

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice Narodne banke Srbije za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga.

VII) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti faktoringa i forfetinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji obavljaju poslove faktoringai forfetinga u međunarodnom platnom prometu koje je doneo Devizni inspektorat;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u faktoring poslovima;

7. Lista za prepoznavanje sumnjivih transakcija u forfeting poslovima;

8. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;

VIII) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za ovlašćene menjače:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice NBS za procenu rizika od pranja novca i finansiranja;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za menjače.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca