APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Stručni ispit 28. novembar 2013. godine

Stručni ispit 28. novembar 2013. godine

28-Oct-2013 11:55:02

Obaveštenje za ovlašćena lica kod obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma o polaganju stručnih ispita za dobijanje licenci koje će se održati u Beogradu dana 28. 11. 2013.godine.

Stručni ispit za društva za upravljanje investicionim fondovima, lica koja se bave faktoringom i forfetingom, davaoce finansijskog lizinga, brokersko-dilerska društva, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja, pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, preduzeća za reviziju, banke, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, lica koja se bave poštanskim saobraćajem, odžaće se dana 28. novembra 2013. godine u Beogradu u Privrednoj komori Beograda (VI sprat), ulica Kneza Miloša br. 12.

Rok za prijavu za polaganje stručnog ispita koji će se održati dana 28 novembra 2013. godine u Beogradu ističe 4. novembra 2013. godine.

Prijave primljene posle 4.11.2013. godine neće biti prihvaćene za polaganje u novembarskom ispitnom roku.

Obaveštavamo sve kandidate koji su ranije izvršili prijavu ispita i iz nekog razloga nisu izašli na polaganje kao i kandidate koji su se već izvršili prijavu ispita da ne moraju ponovo slati prijave . Svi kandidati će biti obavešteni putem imejla o tačnom vremenu i mestu polaganja najkasnije 3 dana pre datuma polaganja. Ukoliko je kandidat koji je izvršio prijavu sprečen da pristupi ispitu iz opravdanih razloga potrebno je da odmah putem imejla, na adresu prijava@apml.org.rs, pošalje molbu za odlaganje ispita za prvi naredni rok navodeći razloge zbog kojih je sprečen da polaže.

Zainteresovani kandidati prijavljuju ispit na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na imejl adresu: prijava@apml.org.rs ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd. Propisani obrazac za prijavu (P1) se nalazi na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca u folderu Licence/Prijava.

Kandidati koji su izvršili prijavu za polaganje stručnog ispita obaveznu literaturu za polaganje mogu pronaći na sajtu www.apml.org.rs, folder Licence/ Literatura.

Liste u kojima je navedena obavezna literatura za polaganje stručnog ispita za svaku delatnost posebno:

I Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za upravljanje investicionim fondovima je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“ br 20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. glasnik RS“, 7/2010 i 41/2011);

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, 89/2008);

5. Smernice Narodne banke Srbije  za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima je:

II Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti faktoringa i forfetinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji obavljaju poslove faktoringai forfetinga u međunarodnom platnom prometu koje je doneo Devizni inspektorat;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u faktoring poslovima;

7. Lista za prepoznavanje sumnjivih transakcija za forfeting poslove;

8. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

III Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti finansijskog lizinga :

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);;

5. Smernice Narodne banke Srbije za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga.

IV Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za brokersko dilerska društva je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko dilerska društva;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

V Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za osiguranje i društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja je:

1.Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma terorizma (Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Smernice NBS za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

VI Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za oblast računovodstvo je

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

VII Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti revizije je

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzeća za reviziju i ovlašćene revizore.

VIII Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za delatnost poštanski saobraćaj:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost poštanskog saobraćaja(„Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10);

6.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja se bave poštanskim saobraćajem.

IX Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za delatnost bankarstvo je

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3.Smernice Narodne banke Srbije za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma; („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6.Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

X Obavezna literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za upravljanje dobrovoljnimpenzijskim fondovima je

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br.20/2009,72/2009 i 91/2010);

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ 7/2010 i 41/2011);

3.Smernice Narodne banke Srbije za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

4.Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma; („Službeni glasnik RS“, br. 89/2008);

5. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca